Galéria

I. Tehetségműhely

A tehetségazonosítás módszerei: Objektív és szubjektív tehetség-meghatározások nyomán történt a tehetségazonosítást. Egyrészt a kedvező személyiségi karakterek alapján, másrészt a motiváció, illetve a kreativitás, a személyiség kibontásából adódó lehetőségek figyelembevételével válogattuk azokat a gyerekeket, akikben ezen feltételek valamelyike vagy mindegyike rendelkezésre áll. A válogatásban a gyermekeket ismerő nevelők működtek közre.

A tehetségműhely megvalósult programja:

 • július 4. (9-10.30, 11-12.30)

A műhely tagjainak, tehetségüknek, gyenge oldaluknak feltárása drámajátékok, gyakorlatok során.
Vegyes, képességfelmérésre alkalmas játékok.
Ismerkedés játékok segítségével. Itt elsősorban a résztvevők egymás megismerésére, nevének megjegyzésére, memóriafejlesztésre, feszültségoldásra alkalmas gyakorlatokat. Spontán társválasztások, párjátékok, csoport-együttműködést segítő játékok

 • július 6. (9-10.30, 11-12.30)

Memória, koncentráció,megfigyelőképesség fejlesztő játékok. Mozgáskoncentrációt, utánzókészséget fejlesztő játékok, eszközhasználatot előkészítő játékok.

 • július 8. (9-10.30, 11-12.30)

Csoportépítő, bizalmi légkör kialakítását segítő, erősítő foglalkozások.
Az eddigi játékokkal megteremtett kapcsolatok magasabb szintre emelése a cél, hozzájárulni a társak iránt érzett bizalomérzet kialakításához.
Egész csoport együttműködése, térérzékelés, tapintás fejlesztése, bizalomérzet kialakítása. Csoport-együttműködést (kooperációt) fejlesztő játékok.

 • július 11. (9-10.30, 11-12.30)

Kreativitást fejlesztő játékok. Keresd a közmondást, Mondj egy történetet! Most mutasd meg! Interakciós ( párok , kisebb csoportok együttműködését igénylő) játékok, páros versmondás, szobrász, válasz , távolságtartás

 • július 13. (9-10.30, 11-12.30)

Személyiségfejlesztő, a gyermekek nyitottságát, kibontakozását segítő drámajátékok. Önvizsgálatra késztet, tükröt tart önmagunk elé.
Önismeret- fejlesztő játékok: Időgép, Keresd a helyed!, Kétperces önéletrajz, Névjegykártya játékok.
Társismeret- fejlesztő játékok: Képzeletbeli ajándék, Hirdetés, Hogy került hozzá?Páros interjú, Mit tenne ő? Így történt ...
Csoportismeret- fejlesztő játékok: Szoborcsoport, Szinkronizálás, Kötött mondatkezdések, Ilyennek látlak, Vélemények, Vádlottak padja, Kinevetős Feszültségoldó játékok, fizikai és pszichés feszültségek enyhítésére: Földrengés, Találkozás, Távoli tájak, Érj hozzá..., Gumiember

 • július 15. (9-10.30, 11-12.30)

Verbális kommunikációs játékok és képességfejlesztés – beszédgyakorlatok, kommunikációs szerepjátékok.
Helyes beszédlégzést elősegítő gyakorlatok. Megfelelő hangsúlyozás gyakorlása játékokkal. Spontán beszéd fejlesztése.
Kommunikációs szerepjátékok, verbális eszközökkel

 • július 18. (9-10.30, 11-12.30)

A gyermekek nonverbális kifejezőkészségének fejlesztése, figurateremtés, szerepformálás
A nonverbális kommunikáció, a metakommunikációs jelzések megértésének gyakorlása.

 • július 20. (9-10.30, 11-12.30)

Egy drámai szituációt a fókusz végkifejletéhez előrevivő technikák megismerése. A gyerekek által kitalált fókusz és cím alapján önálló improvizációk.
A foglalkozássorozat végére olyan alapot kaptunk, amelyre alapozni lehetett a nyár végi tábor munkáját.

II. Tehetségtábor

A tábor célkitűzése:

A tábor a műhely munkájához, az ott tanultakhoz kapcsolódik, arra épít. Intenzív munkával erősíti meg, egészíti ki a műhely óráiban megalapozott színpadi tudást. A tábor egésze egy történet körül forog, amelyet a műhely foglalkozásain tapasztaltak alapján választottunk ki, a csoport érdeklődése, mondanivalója alapján. A foglalkozások, bár elsősorban technikai tréningek, mégis az egy gondolati probléma körüljárása miatt intenzív személyiségfejlesztő hatással vannak a résztvevőkre.

A tábor megvalósított programja:

 • 1. nap

első három óra – koncentráció, lazítás, feszítés, színjátszó alapgyakorlatok
második három óra – beszédtréning – ritmus, hangsúly, tiszta beszéd, kifejező beszéd, színpadi beszéd

 • 2. nap

első három óra – mozgástréning – színpadi mozgás
második három óra – testtudat, gesztusok, mozdulatok kifejező ereje, önálló mozgás-improvizációk

 • 3. nap

első három óra – improvizációs tréning – jelenetalkotás mozdulatokkal, kötött szövegre, kötött szereplőre
második három óra – eszközhasználat – hangaláfestés ritmuseszközökkel, egyszerű hangszerekkel

 • 4. nap

első három óra – improvizációk a záró-előadás jeleneteire, szereplőire, helyzeteire
második három óra – szerepek, szereplők, szövegek, helyzetek, jelenetek

 • 5. nap

első három + két óra – a bemutató jelenetek véglegesítése – reprodukálás, tisztítás
utolsó óra – bemutató


A tábor végeztével jól látható pozitív változások voltak tapasztalhatóak a gyerekeknél. Kiemelendő, hogy a gyerekek élvezettel, nagy lelkesedéssel, felhőtlenül, egy kicsit a hétköznapok gondjaiból kilépve játszottak.